• Beijing subprogram

    Beijing Class_lauched since 2001

  • Xinjiang subprogram

    Xinjiang Class_lauched 2018

  • Zhuhai subprogram

    Zhuhai Class_lauched since 2019

Tel:+86 010-58808176
E-mail:mpa@bnu.edu.cn
Fax:+86 010-58808176
Add:B506, Main Building, School of Government,Beijing Normal University 19 Xin Jie Kou Wai St., HaiDian District,Beijing 100875, P. R. China